Витяг зі Статуту ліцею

VІ. Управління Ліцеєм

6.1. Управління Ліцеєм здійснюється його Засновником через уповноважений орган управління освітою у межах повноважень, передбачених законодавством.

6.2. Засновник:

- приймає рішення про припинення (реорганізацію чи ліквідацію) Ліцею;

- затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

- затверджує структуру, штатний розпис Ліцею;

- створює матеріально-технічні умови, забезпечує іншими ресурсами необхідними для функціонування Ліцею;

- затверджує кошторис та здійснює фінансування Ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- затверджує положення про конкурс на посаду директора Ліцею;

- затверджує за поданням Ліцею стратегію розвитку такого закладу;

- реалізує інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.3. Уповноважений орган:

- сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення Ліцею;

- залучає необхідних фахівців для надання допомоги у діяльності шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Ліцею;

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора Ліцею;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- здійснює контроль за використанням Ліцеєм публічних коштів;

- реалізує інші права та повноваження, передбачені чинним законодавством України та/або делеговані Засновником.

6.4. Засновник або уповноважена ним особа не мають права втручатися в діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та установчими документами.

6.5. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його директор та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Ліцею.

6.6. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора Ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися строковим трудовим договором (контрактом).

6.7. Директор є представником Ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самовдядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

6.8. Директор Ліцею призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

6.9. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

6.10. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

6.11. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни підряд (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у Ліцеї на іншій посаді.

6.12. Директор Ліцею в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Ліцею;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Ліцею;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Ліцею;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Ліцею;

- сприяє здоровому способу життя учнів та працівників Ліцею;

- забезпечує створення у Ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

- затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Ліцеї;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) учнів, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учням, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Ліцеї;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Ліцею.

6.13. Директор Ліцею має право:

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;

- приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи Ліцею;

- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею;

- ухвалювати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

6.14. Директор Ліцею зобов’язаний:

- виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність Ліцею;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею;

- затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею відповідно до законодавства;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розробку, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;

- створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законодавства України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором.

6.15. Директор Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Ліцею і строковим трудовим договором.

6.16. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею.

6.17. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління Ліцею визначаються законодавством та установчими документами Ліцею.

6.18. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

6.19. Педагогічна рада:

- схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом Ліцею до її повноважень.

6.20. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

6.21. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Ліцеї.

6.22. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори колективу Ліцею, що скликаються не менше одного разу на рік.

6.23. У період між загальними зборами діє рада Ліцею.

6.24. У Ліцеї можуть бути створені та функціонувати предметні комісії, методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

6.25. У Ліцеї освіти можуть бути створені та функціонувати:

- органи самоврядування працівників Ліцею;

- органи самоврядування учнів Ліцею;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.26. Повноваження загальних зборів колективу Ліцею, піклувальної ради, Ради Ліцею, інших органів, якщо такі створені у Ліцеї, визначаються окремими Положеннями.

Кiлькiсть переглядiв: 1109

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.