Затверджено рішенням VІІ сесії
Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 05 лютого 2021 року

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЯКОВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯКОВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Ліцей) є правонаступником Яковлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.

1.2. Повне найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯКОВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування: КЗ «ЯКОВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ».

1.3. Юридична адреса: 62470, Україна, Харківська область, Харківський район, село Яковлівка, вул.Центральна, 7.

1.4.Засновником Ліцею є Мереф’янська міська рада (далі – засновник). Уповноважений засновником органом управління є відділ освіти Мереф’янської міської ради (далі – уповноважений орган управління).

1.5.Ліцей є юридичною особою публічного права, діє на підставі Статуту, затвердженого засновником, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний номер та інші атрибути юридичної особи.

1.6. Ліцей є неприбутковою бюджетною установою. Фінансування Ліцею здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

1.7. Основним видом діяльності Ліцею є освітня діяльність.

1.8. Форма власності Ліцею – комунальна, організаційно-правова форма Ліцею – комунальний заклад, тип – ліцей.

1.9. Територію обслуговування Ліцею закріплює Засновник або уповноважений ним орган.

1.10. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, уповноваженого органу управління, власним Статутом.

1.11. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

1.12. Головною метою діяльності Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, навчання, виховання дітей та підлітків, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливе ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

1.13. Основними завданнями діяльності Ліцею є:

- формування в учнів компетентностей, визначених законодавством України;

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.14 Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань і іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість закладу.

1.15. Діяльність ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.16. Ліцей має статус закладу повної загальної середньої освіти та реалізує освітні програми на всіх рівнях загальної середньої освіти:

- початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти (здобувається протягом чотирьох років);

- базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти (здобувається протягом п’яти років);

- профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти. (здобувається протягом трьох років).

1.17. Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

- для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;

- для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;

- для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

З 1 вересня 2027 року здобуття профільної середньої освіти становить три роки.

До 2027 року здобуття профільної середньої освіти забезпечується в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

1.18. Початкова школа, гімназія і ліцей функціонують як структурні підрозділи Ліцею. Ліцей реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, на якому проводиться освітня діяльність – ліцей.

1.19. Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.

1.20. Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти встановлюється чинним законодавством.

1.21. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

1.22. Здобуття профільної середньої освіти у Ліцеї здійснюється за академічним спрямуванням – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

1.23. Для здійснення статутної діяльності Ліцей може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.24. Ліцей може входити до складу освітнього округу.

1.25. Автономія Ліцею визначається правом:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку інституційний аудит Ліцею;

- налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- самостійно формувати освітні програми;

- на основі освітніх програм розробляти навчальний план, у тому числі в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Ліцею;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та власним Статутом;

- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи);

- упроваджувати експериментальні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- розробляти власну символіку та атрибути, форму для учнів;

- видавати документи про освіту встановленого зразка;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.26. Ліцей зобов’язаний:

- реалізувати положення Конституції України, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти освітні потреби громадян, які проживають на території обслуговування закладу, в здобутті повної загальної середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- проходити плановий інституційний аудит у термін та в порядку, визначеними спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані Законодавством та Органом управління.

1.27. Медичне обслуговування та організація харчування учнів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.28. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Зарахування учнів до Ліцею, їх переведення та відрахування

2.1. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (або осіб, що їх замінюють) поданої особисто за затвердженим зразком до якої додаються документи, визначені чинним законодавством України. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до Ліцею, відповідає, згідно з вимогами законодавства, особа, яка їх подає.

2.2. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на безконкурсній основі. Зарахування учнів до Ліцею на конкурсних засадах дозволяється лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність Ліцею. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування Ліцею та інші категорії відповідно до чинного законодавства.

2.3. Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються законодавством України.

2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.7. Переведення учнів до наступного класу Ліцею здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.8. У разі переходу учня до іншого закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею відповідну заяву та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

2.9. Із Ліцею освіти відраховуються учні, які:

- здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

- зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

- переводяться до іншого закладу освіти відповідно до чинного законодавства;

- вибувають на постійне місце проживання за межі України.

- Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу директором Ліцею.

ІІІ. Організація освітнього процесу в Ліцеї

3.1. Ліцей організовує навчання за інституційною (очна (денна), дистанційна, мережева) та індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання, відповідно до положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

3.2. Ліцей може створювати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Особливості застосування різних форм здобуття освіти регламентуються чинним законодавством.

3.3. Ліцей створює умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3.4. Класи у Ліцеї формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Ліцею.

Наповнюваність класів Ліцею не може перевищувати вимог чинного законодавства.

3.5. Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за формами визначеними чинним законодавством.

3.6. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими чинним законодавством.

3.7. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення Засновника у 1-4 класах Ліцею можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.8. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

3.9. Освітній процес у початковій школі, базовій середній школі, профільній середній школі здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти відповідних рівнів.

3.10. Ліцей розробляє освітні програми, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором Ліцею.

3.11. На основі освітніх програм педагогічна рада Ліцею складає, а директор Ліцею затверджує навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу.

3.12. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що відповідають вимогам чинного законодавства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські освітні програми, підручники та посібники застосовуються Ліцеєм після затвердження їх в установленому чинним законодавством порядку.

3.13. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.14. Режим роботи Ліцею визначається директором Ліцею на основі відповідних нормативно-правових актів.

3.15. Освітній процес у Ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

3.16. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

3.17. Тривалість канікул у Ліцеї протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

3.18. Безперервна навчальна діяльність учнів Ліцею не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

3.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчуванні учнів.

3.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором і узгоджується в установленому чинним законодавством порядку.

3.21. Зміни часу, розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації Ліцею забороняється.

3.22. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.23. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітніми програмами та навчальними планами закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.

3.24. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцею можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.25. Позакласна робота, культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.

3.26. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.27. Виховання учнів здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.28. У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.29. Примусове залучення учнів Ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється

3.30. Виконання Державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим для Ліцею.

3.31. Процедура досягнення учнями результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається освітньою програмою Ліцею.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються чинним законодавством України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює Ліцей.

4.4. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

4.5. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання та тематичного обліку знань і відображається у свідоцтві досягнень або табелі успішності, що видається учневі.

4.6. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили заклад загальної середньої освіти I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

4.7. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності у закладі освіти.

4.8. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

4.9. Після завершення навчання за освітньою програмою певного рівня навчання (початкової, базової та профільної середньої освіти) видається відповіднийдокумент про освіту державного зразка.

4.10. У документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Здобувачі освіти з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 балів з кожного предмета, отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою чи свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою.

4.11. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні та здобувачів освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному центральним органом виконання влади у сфері освіти і науки.

4.12. Випускникам закладу освіти, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.13. Для учнів встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4.14. Педагогічна рада Ліцею може ухвалювати рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів.

V. Учасники освітнього процесу в Ліцеї

5.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є:

учні;

- педагогічні працівники;

- інші працівники Ліцею;

- батьки учнів (особи, які їх замінюють);

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Ліцеєм.

5.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, локальними нормативно-правовими актами, даним Статутом.

5.3. Учні Ліцею мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Ліцеєм;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.4. Учні Ліцею зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних, інших працівників Ліцею, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством у порядку та з дотриманням пільг, передбачених законодавством України;

- бережно ставитись до майна Ліцею, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- дотримуватися встановлених вимог щодо форми одягу у Ліцеї.

- брати участь у чергуванні по Ліцею, класу, їдальні, у виконанні інших робіт по самообслуговуванню, а також у благоустрою території Ліцею.

- мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та локальними нормативно-правовими актами.

- Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.5. Учні Ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці.

Самообслуговування організовується у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями і станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах до охорони здоров’я.

Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників.

5.6. Педагогічним працівником є особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Ліцеї.

5.7. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.8. Педагогічні працівники Ліцею мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Ліцею;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні Ліцею;

- участь у роботі колегіальних органів управління Ліцею;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

5.9. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конситуції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;

- вести документацію, передбачену нормативно-правовими актами, в тому числі локальними;

- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах Ліцею;

- виконувати накази і розпорядження директора Ліцею, Засновника, Органу управління;

- сприяти створенню іміджу Ліцею;

- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимого правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;

- повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних та інших працівників Ліцею, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

5.10. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Ліцею.

5.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

5.12. Атестація педагогічних працівників Ліцею є обов'язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років. Позачергова атестація проводиться відповідно до чинного законодавства.

5.13. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається чинним законодавством.

5.14. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

5.15. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

5.16. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.17. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

5.18. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

5.19. Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

5.20. Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

5.21. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників Ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

5.22. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається відповідно до законодавства директором Ліцею.

5.23. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.24. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, інших випадках, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.25. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники Ліцею можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

5.26. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню роботу з науково-методичною, експериментальною та навчанням.

5.27. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що її обіймають, звільняються з роботи згідно з законодавством.

5.28. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регламентуються законодавством, установчими документами Ліцею, колективним договором, трудовим договором, посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із урахуванням умов роботи Ліцею і затверджуються директором Ліцею.

5.29. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Ліцею й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України.

5.30. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Ліцею.

5.31. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси учнів;

- звертатися до Ліцею з питань освіти;

- обирати Ліцей, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- отримувати інформацію про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Ліцеї та його освітньої діяльності.

- брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність Ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);

- подавати керівництву або Засновнику Ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.32. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- сприяти керівництву Ліцею у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Ліцеї;

- не заходити в приміщення Ліцею без попередньої домовленості з адміністрацією або вчителем (окрім встановлених днів та годин відвідування), не відволікати педагогічних працівників під час проведення уроків.

5.33. Інші права та обов’язки батьків учнів (осіб, які їх замінюють) можуть встановлюватися законодавством, установчими документами Ліцею і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

5.34. У разі порушення батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати в установленому законодавством порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.35. Права і обов’язки інших осіб, які можуть бути залучені до освітнього процесу у Ліцеї встановлюються чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами.

VІ. Управління Ліцеєм

6.1. Управління Ліцеєм здійснюється його Засновником через уповноважений орган управління освітою у межах повноважень, передбачених законодавством.

6.2. Засновник:

- приймає рішення про припинення (реорганізацію чи ліквідацію) Ліцею;

- затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

- затверджує структуру, штатний розпис Ліцею;

- створює матеріально-технічні умови, забезпечує іншими ресурсами необхідними для функціонування Ліцею;

- затверджує кошторис та здійснює фінансування Ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- затверджує положення про конкурс на посаду директора Ліцею;

- затверджує за поданням Ліцею стратегію розвитку такого закладу;

- реалізує інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.3. Уповноважений орган:

- сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення Ліцею;

- залучає необхідних фахівців для надання допомоги у діяльності шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Ліцею;

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора Ліцею;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- здійснює контроль за використанням Ліцеєм публічних коштів;

- реалізує інші права та повноваження, передбачені чинним законодавством України та/або делеговані Засновником.

6.4. Засновник або уповноважена ним особа не мають права втручатися в діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та установчими документами.

6.5. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його директор та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Ліцею.

6.6. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора Ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися строковим трудовим договором (контрактом).

6.7. Директор є представником Ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самовдядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

6.8. Директор Ліцею призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

6.9. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

6.10. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

6.11. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни підряд (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у Ліцеї на іншій посаді.

6.12. Директор Ліцею в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Ліцею;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Ліцею;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Ліцею;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Ліцею;

- сприяє здоровому способу життя учнів та працівників Ліцею;

- забезпечує створення у Ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

- затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Ліцеї;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) учнів, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учням, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Ліцеї;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Ліцею.

6.13. Директор Ліцею має право:

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;

- приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи Ліцею;

- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею;

- ухвалювати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

6.14. Директор Ліцею зобов’язаний:

- виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність Ліцею;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею;

- затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею відповідно до законодавства;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розробку, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;

- створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законодавства України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором.

6.15. Директор Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Ліцею і строковим трудовим договором.

6.16. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею.

6.17. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління Ліцею визначаються законодавством та установчими документами Ліцею.

6.18. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

6.19. Педагогічна рада:

- схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом Ліцею до її повноважень.

6.20. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

6.21. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Ліцеї.

6.22. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори колективу Ліцею, що скликаються не менше одного разу на рік.

6.23. У період між загальними зборами діє рада Ліцею.

6.24. У Ліцеї можуть бути створені та функціонувати предметні комісії, методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

6.25. У Ліцеї освіти можуть бути створені та функціонувати:

- органи самоврядування працівників Ліцею;

- органи самоврядування учнів Ліцею;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.26. Повноваження загальних зборів колективу Ліцею, піклувальної ради, Ради Ліцею, інших органів, якщо такі створені у Ліцеї, визначаються окремими Положеннями.

VІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

7.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу і передана йому в оперативне управління.

7.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством виключно за згодою Засновника.

7.4.Збитки, надані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, спортивного залу, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, тощо.

7.6. Ліцей має земельну ділянку, на якій розміщена будівля закладу, спортивні майданчики, зона відпочинку.

7.7. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

7.8. Джерелами фінансування закладу освіти є:

- державний бюджет;

- місцевий бюджет;

- кошти за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.9. Доходи використовуються виключно для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.10. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновника, працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними, осіб.

7.11. Об'єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначення.

7.12. Засновник закладу освіти:

- забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу загальної середньої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- забезпечує відповідно до законодавства створення у закладу освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб із особливими освітніми потребами.

7.13. Штатний розпис закладу освіти затверджується директором після погодження із Органом управління на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.14. Ліцей має право користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи для забезпечення статутної діяльності.

7.15. Порядок діловодства у закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами.

7.16. Порядок ведення бухгалтерського обліку, організація фінансового забезпечення Ліцею визначається Засновником в межах чинного законодавства.

7.17. Звітність про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування може проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Ліцей має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь Ліцею у міжнародних програмах, проєктах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю Ліцею

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

- плановий (позаплановий) інституційний аудит;

- позапланова перевірка.

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до законодавства України.

9.5. Інституційний аудит Ліцею є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

9.6. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.7. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, директора, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування згідно з чинним законодавством.

9.8. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

9.9. Підставою для проведення позапланової перевірки Ліцею є:

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, до якого додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення (за наявності);

- необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);

- звернення освітнього омбудсмена.

9.10. Засновник закладу освіти та/або Орган управління здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти та за дотриманням установчих документів закладу освіти

9.11. Контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування Ліцею, здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Припинення діяльності Ліцею

10.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Ліцею всі права та обов'язки переходять до його правонаступників.

10.3. Ліквідацію Ліцею здійснює ліквідаційна комісія, яка створюється за рішенням Засновника або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторам, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються чинним законодавством України.

10.5. У разі припинення діяльності Ліцею шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи Ліцею передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

10.6. Працівникам Ліцею, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантують дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.7. Ліцей є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.8. У разі реорганізації чи ліквідації Ліцею Засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

ХІ. Внесення змін та доповнень до Статуту

11.1.Цей Статут набуває чинності після його затвердження та державної реєстрації в уповноважених для цього органах.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства.

11.3. Зміни та доповнення викладаються в новій редакції Статуту, затверджуються рішенням засновника та набирають чинності після її державної реєстрації.

Кiлькiсть переглядiв: 1874

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.